Saturday 31 January 2009

8 - കുറുമാൻ


സുഹൃത്തുക്കളെ
ഇത്തവണ Shelfഉം മറ്റു വസ്തുക്കളും ഒഴിവാക്കിയാണു് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി ഉടമയെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കു.

ശേഖരത്തിൽ കാണുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ

അവിഘ്നമസ്തു മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ
സി.വി. ബാലകൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ
അമേരിക്ക - ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക
മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കഥകൾ - പി. വത്സല
ആത്മകഥ - തകഴി
പട്ടം പറത്തുന്നവൻ (The Kite Runner - Khalid Hussaini)
കാലം - എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ
കാഫ്ക്കയുടേ കഥകൾ
കറുത്ത തമ്പ്രാട്ടി - ഇ. ഹരികുമാർ
അന്തിസാക്ഷി - ലളിതാമ്പിക അന്തർജ്ജനം
അർദ്ധനഗ്നർ - പുഴങ്കര ബാലനാരായണൻ
വിഷയവിവരം - പി. മോഹനൻ
രാജലക്ഷ്മിയുടെ കഥകൾ
ഒറ്റമൈന - പി.ആർ. നാധൻ
മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണകഥകൾ - നന്തനാർ
മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ്ണകഥകൾ - കോവിലൻ
ജ്ഞാനേശ്വരി - സന്ത ജ്ഞാനേശ്വർ
മക്കയിലേക്കുള്ള പാത
The Monk who sold His ferrari


Friday 30 January 2009

7 - Kaippally കൈപ്പള്ളി

ശേഖരത്തിൽ കാണുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ


Midnight's Children - S. Rushdie
Fundamentals Of Computer Graphics
Issac Assimovന്റെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ
One Hundred Years of Solitude - Gapriel Garcia Marquez
Stephen King - The Bachman Books
The Dragons of Eden - Carl Sagan
Contact - Carl Sagan
Brave New Worlds -Aldous Huxley
Our Films Their Films - Sathyjit Ray
Complexity and Contradiction in Architecture - Robert Venturi
The Renaissance: A Short History - Paul Johnson
Malabar Manual - William Logan
The Ryrie Study Bible
വീട്ടുവളപ്പിലെ പക്ഷികൾ - സീ. റഹീം
ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടു ഒരു ഹിന്ദുവല്ല - കാഞ്ച ഐലയ്യ
Birds of Western Ghats, Kokan & Malabar - Satish Pande
A few old editions of National Geographic Magazines
6 - Ambiമലന്നു നോക്കിയാൽ ശേഖരത്തിൽ കാണുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ
Russian Classics
War and Peace - Leo Tolstoy
Crime and Punsihment - Dostoyevsky
Molecular Biology of the Cell
The biology of Cancer
Essential Genetics
The Ultimate Field Guide to Landscape Photography (NG Photography

Field Guides)
Bill Bryson - A short History of Nearly Everything (One of my favourites !!)
National Geographic Magazines (Post 2000)
Learn Kannada through Malayalam
The Complete Handgun 1300 to the present
Lord of the Rings - The FellowShip of the Rings - J.R.R. Tolkien
The Sigma Protocol - Ludlum
State of Fewar - Crichton
A field guide to the Birds of the British Isles -Elizabeth Balmer
The Bird Watchers Field Kit
ഐതിഹ്യമാല -കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
ദക്ഷിണഭാരത ചരിത്രം - കെ. ഏ. നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി
ജ്ഞാനേശ്വരി, ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനേശ്വര ഭാഷ്യം
ഋഗ്വേദം (ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിത പഠനം) ഗുരുനിത്യചൈതന്യയതി
പ്രൌഢാനുഭൂതി പ്രകരണ പ്രകാശിക
എന്താണു് വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൌസ്തികവാദം
Pole to Pole - Michael Palin
അനവധി Sherlock Holmes നോവലുകൾ
പേരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകം The Limits of Thought by J. Krishnamurti

and David Bohm ആണെന്നു തോന്നുന്നു.
യോഗ പുസ്തകങ്ങൾ.
ഒരു Readers Digest Collecter's Edition.
The Book Of Secrets - Osho
One Hundred Years of solitude - Gabriel Garcia Marquez
നിരവധി Wordsworth Classics
God of small things - A. Roy
India - V.S. Naipaul

The Gosopel of Sre Ramakrishna
ഒരു യൊഗിയുടെ അത്മകഥ - പരമഹംസ യോഗാനന്ദ
ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവക്യതികൾ സംബൂർണ വ്യാഖ്യാനം പ്രൊഫ്. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ (രണ്ടു വാല്യം)

ഒരു SLR mirror cleaning kitഉം കാണുന്നുണ്ടു്.

5 - പെരിങ്ങോടൻ

ശേഖരത്തിൽ കാണുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ


ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക കോട്ട്
Papillon- Henri Charrière
കേരള ചരിത്രം - എ. ശ്രീധരമേനോൻ
ക്വാസിനസ്രുൾ ഇസ്ലാമിന്റെ - തിരഞ്ഞേടുത്ത കവിതകൾ
രണ്ടാമൂഴം - എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ
The Trial - F. Kafka
Catch-22 - Joseph Heller
ഭാരതീയ മനഃശാസ്ത്രം - നിത്യ ചൈതന്യ യതി
ഹിഗ്വിറ്റ - എൻ.എസ്.മാധവൻ
വിമോചന സമരത്തിന്റെ കാണപ്പുറങ്ങൾ
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം
മലയാളസാഹിത്യം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ - എരുമേലി
എം.ടി യുടെ തിരകഥകൾ
തട്ടകം - കോവിലൻ
The World Is Flat - Thomas Friedman
The Basic Writings of Sigmund Freud
My Name is Red - Orhan Pamuk

Thursday 29 January 2009

4 - കൊച്ചുത്രേസ്യപുസ്തക ശേഖരത്തിൽ:
The Gospel of Sri Ramakrishna
Conversations With God - Neale Donald Walsch
The Making of a Teacher
Jesus Lived in India - Hoger Kersten
The Meaning of The Glorius Quran M.M. Pikthal
[A few classic programming Language references]
Built To Last - Jim Collins
Sachitra Ramayanam
[Several Sidney Sheldon Books]
Anthem Ayn Rand
The Da Vinci Code - Dan Brown
Frankenstein - Mary Shelly
The Scholar - Courttia Newland
The Alchemist - Paulo Coelho
സക്കറിയയുടെ കഥകൾ
അവിഘ്നമസ്തു
അരൂപിയുടെ മൂനാം പ്രാവ് - പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ
Uncle Toms Cabin - Harriet Beecher
അപുത്രയം - സത്യജിത് റായ്
നന്തിതയുടെ കവിതകൾ.

Tuesday 27 January 2009

3 - Umesh::ഉമേഷ്

ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ:
  The Treasured Writings of Khalil Gibran
  A Brief History of Time - Stephen Hawking
  Comrad Don Camillo
  Greek Tragedies
  Iluusions - Richard Back
  Atlas Shrugged - Ayn Rand
  Mars and Venus Together Forever - John Gray

  ലീലാതിലകം - ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞന്പിള്ള
  കേരള പാണിനീയം - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
  പ്രയോഗദീപിക (എന്‍.വി.പി. ഉണ്ണിത്തിരി ?)
  ആരോഹണം - വി.കെ.എൻ.
  പയ്യൻ കഥകൾ - വി.കെ.എൻ.
  തത്ത്വമസി - സുകുമാർ അഴികോട്
  ഭാഷാഭൂഷണം - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

2 - വല്യമ്മായി

ശേഖരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഇവയാണു്.
ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ - പെരുമ്പടവം
ലന്തൻബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ - എൻ. എസ്. മാധവൻ
ആൾക്കൂട്ടം - ആനന്ദ്
പെൺമനസുകൾ - സാറതോമസ്
ആലാഹയുടെ പെൺമക്കൾ - സാറജോസഫ്
അടയാളങ്ങൾ - സേതു.
കലാപങ്ങൾക്കൊരു ഗൃഹപാഠം - ബാബു ഭരദ്വജ്
ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ- എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്
തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥൾ - ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയുത്തുംകടവ്
പാബ്ലോ നെരൂദ കവിതകൾ - സച്ചിദാനന്ദൻ
ബാലാമണി അമ്മയുടെ കവിതകൾ
കേരളകവിത - 2008
ഇസ്‌ലാം: ഒരു പുനരവായന - അസ്ഗറലി എഞ്ചിനിയർ
പാഠാന്തരം - എം.എൻ.കാരശ്ശേരി

Monday 26 January 2009

Friday 23 January 2009

ആരുടെ പുസ്തക ശേഖരം ? Introduction

സുഹൃത്തുക്കളെ.
മലയാളം ബ്ലോഗിൽ വായനശീലമുള്ള പലർക്കും നല്ല പുസ്തക ശേഖരങ്ങൾ ഉള്ളതായി അറിയാം. ഒരു വ്യക്തിയേ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനും മനസിലാക്കാനും അദ്ദേഹം വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ചില സൂചനകൾ ലഭിക്കും എന്നു പണ്ട് ആരോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ഇതു ബ്ലോഗിലൂടെ പരിക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണു്.

നിങ്ങളുടെ പുസ്തക ശേഖരങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം എടുത്ത സ്വകാര്യമായി എനിക്ക് email ആയി അയച്ചുതരിക. അവ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗിൽ ഓരോന്നായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
പുസ്തക ശേഖരത്തിന്റെ ഉടമയുടെ പേരു ചിത്രത്തിനോടോപ്പം ഒടനെ വിളിപ്പെടുത്തില്ല. നിങ്ങൾ commentലൂടെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക. Commentഉകൾ ആദ്യമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാം വന്ന ശേഷം Commentഉകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അനോണികൾക്കും സനോണികൾക്കും ഇതിൽ പങ്കേടുക്കാം. രസകരമായ ഒരു സൌഹൃദ മത്സരമായി ഇതിനെ കാണുക.
സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കുക.

സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


Statutory Warning: പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കർശ്ശനമായി ആരും ഉടമകളോടു കടം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കടം ചോദിച്ചാൽ അതിനു് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല.

ചിത്രങ്ങൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം pusthakam(അറ്റ്)nishad.net
പേരു് ഇങ്ങാട്ട് വന്നിറ്റ് പോയി
പേരു് ഇവിടേ ഇപ്പഴു് ചുറ്റിതിരിയേണു്
©All Rights Reserved.
 
കൂടുതല്‍ ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്ക്, കൂടുതല്‍ വായനയിലേയ്ക്ക്, കൂടുതല്‍ സൌഹാര്‍ദ്ദത്തിലേയ്ക്ക്....